Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området


Dato: torsdag den 28. marts 2019 kl. 19

Sted: Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, Roskilde

Tilstede var repræsenteret 12 ud af 31 medlemmer.


Dagsorden ifølge foreningens vedtægter


a. Valg af dirigent

b. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år

  1. Aflæggelse af årsregnskab

  2. Indkomne forslag

1) Indsendte ønsker og forslag generalforsamlingen

2) Orientering fra bestyrelsen

e. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

(På valg var kasserer Thomas Baunsgaard, bestyrelsesmedlem Jørgen Thomsen
og suppleant Hans-Jørgen Skovgaard)

g. Valg af revisor

(På valg var Kai Herold)

h. Eventuelt


Ad. a

Formanden bød velkommen og foreslog valg af Jørgen Thomsen som dirigent

Jørgen Thomsen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.


Ad. b

Beretningen blev fremlagt af formanden Hans Jørgen Brandt.

Beretningen blev godkendt.


Ad. c

Kassereren Thomas Baunsgaard gennemgik regnskabet, og det blev godkendt. Dette kan ses på hjemmesiden.

Ad. d

  1. Der var ingen indkomne forslag.


  1. Der var ingen orientering fra bestyrelsen.


Ad. e

Budgettet blev fremlagt af kassereren og godkendt enstemmigt. Dette medfører, at årsafgiften stiger fra kr. 3.300 til kr. 3.500 pr. husstand dvs. kr. 292 pr. måned. Stigningen skyldes prisstigninger hos kanalleverandørerne.


Ad. f

Genvalg af bestyrelse og suppleant.


Ad. g

Genvalg af revisor.


Ad. h (Eventuelt)


Formanden takkede dirigenten og sluttede generalforsamlingen ca. kl. 19:45.