Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

 

Dato: Onsdag den 24. marts 2004 kl. 19:30

Sted: Roskilde Banks mødesal, St. Gråbrødrestræde 1A, Roskilde

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 

a. Valg af dirigent

b. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år

c. Aflæggelse af årsregnskab

d. Indkomne forslag

e. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

f. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

( på valg er Per Rosendahl og suppleant Jørgen Thomsen )

i. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )

j. Eventuelt.

 

Ad. a

Jørgen Thomsen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Ad. b

Beretningen blev fremlagt og godkendt.

 

Ad. c

Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt

 

Ad. d

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. e

Budgettet blev fremlagt af kassereren og kr. 1.200 inkl. moms i kontingent blev godkendt. Der er tale om en stigning fra kr. 1.000.

 

Det blev oplyst, at årsagen til stigningen var, at dels vokser omkostningerne til Copy-Dan ganske meget og dels har anskaffelsen af  de nye kanaler: CNN og TV Zulu medført, at der nu skal afregnes afgift for disse.

 

Det blev i øvrigt slået fast, at kontingentet til foreningen stadig var meget lavt sammenlignet med de andre udbydere.

 

Ad. f

Per Rosendahl og Jørgen Thomsen ( suppleant ) blev begge genvalgt.

 

Ad. g

Som revisor genvalgtes Kai Herold.

 

Ad. h Eventuelt

 For kanaloversigt henvises til hjemmesiden på internettet.(http://antenne.jth.net) eller henv. til bestyrelsen

 

Bestyrelsen opfordres til at angive forslag kontingent allerede på indkaldelsen til generalforsamlingen, så kan det måske anspore flere til at møde op.

 

Forhold omkring internet leveret via vores kabler blev omtalt. Vi fik den forklaring, at vores foreningen er for lille til, at nogen overhovedet er interesseret i at etablere en sådan adgang og, at skal vi selv gøre det, vil det blive meget kostbart.

 

Vores net har stadig plads til mange flere kanaler, da teknologien på området til stadighed forøger kapaciteten på et net af vores type

.

Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden kl. ca. 20:20.