Referat af generalforsamling i antennelauget i Vestre Kirkevej området

 

Dato: Onsdag den 6. marts 2003 kl. 19:30

Sted: Hos Per Rosendal, Kirsebærhaven 12

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 

a. Valg af dirigent

b. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år

c. Aflæggelse af årsregnskab

d. Indkomne forslag

e. TV Zulu – betalingskanal fra 1/1- 2003 –stillingtagen til det videre forløb

f. Internetadgang via kabelnetter, hvordan er mulighederne for dette ?

g. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne.

h. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

( på valg er Hans Jørgen Brandt og suppleant Jørgen Thomsen )

i. Valg af revisor ( på valg er Kai Herold )

j. Eventuelt.

 

Ad. a

Jørgen Thomsen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Ad. b

Beretningen blev fremlagt og godkendt.

 

Ad. c

Revideret regnskab blev fremlagt og godkendt

Der blev givet følgende oplysninger:

 

-          En ny kanal koster ca kr. 20.000 + moms

-          Typisk afgift ligger omkring kr. 120 pr år for en betalingskanal

-          TV3 aftaler er løbende for et år ad gangen og ikke nogen ”gylden aftale”.

 

Punkt d og e blev det besluttet at behandle under et.

Ad. d og e

-          Der var fremkommet forslag om 2 nye kanaler, CNN og Viasat sport eller tilsvarende sportskanal.

-          Forslag fra bestyrelsen om at fortsætte med Zulu

 

Omkring Zulu blev det besluttet at fortsætte med denne kanal. Den vil fremover koste kr. 120 p.a. pr. husstand.

Omkring 2 nye kanaler blev det besluttet:

 

1)      Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med Comwell om nedtagning og distribution af CNN på lavets net.

2)      Bestyrelsen bemyndiges dernæst til at forhandle nedtagning og distribution af Viasat sport på vores net på bedst mulige vilkår. Resultatet fremlægges på næste generalforsamling til godkendelse. Skulle det vise sig, at være nødvendigt at tage stilling inden da, foreslås det, at bestyrelsen afholder en urafstemning blandt medlemmerne om forslaget og dets økonomiske konsekvenser. Punktet er hermed henvist til yderligere behandling på næste generalforsamling som sit eget punkt.

 

-          Det blev foreslået, at bestyrelsen  fremover sætter et punkt på dagsordenen omkring ændringer af kanaludbud således, at man hvert år har mulighed for at ændre på programudbudet på de kanalomsættere, hvor dette er en mulighed, feks. er Sverige 1 og 2 gratis og luftbårne, hvorfor disse ikke kan ændres uden en ekstraomkostning på kr. 20.000 pr. kanal til nye kanalomsættere.

-          Det blev ligeledes foreslået, at antallet af kanaler udvides løbende med en ny hvert andet år, hvilket vil medføre en ekstra udgift hvert andet år til en ny kanalomsætter + ekstra kr. 120 p.a., hvis der vælges en betalingskanal. Dette kan gøres indtil vores max antal på 20 kanaler er nået. Dette vil medføre en glidende udvidelse af vores programudbud og modernisering af vores kanalomsættere, således at vores valgmuligheder bliver større. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette forslag.

Ad. f

Formanden orienterede omkring muligheden for Internet via vores net, hvilket er muligt, men meget dyrt pr. medlem pga. at det kræver en ganske stor investering. Det kan vores lille forening slet ikke bære i sammenligning med en alm. ADSL opkobling via TDC. Så konklusionen var, at det ikke var en relevant mulighed pga. omkostningen.

 

Ad. g

Budgettet blev fremlagt af kassereren og kr. 1.000 inkl. moms i kontingent blev godkendt.

 

Ad. h

Hans Jørgen Brandt og Jørgen Thomsen ( suppleant ) blev begge genvalgt.

 

Ad. g

Som revisor genvalgtes Kai Herold, Kirsebærhaven 14.

 

Ad. h Eventuelt

- For kanaloversigt henvises til hjemmesiden på internettet.(http://antenne.jth.net) eller henv. til bestyrelsen

 

Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden kl. ca. 21.