Vedtægter

§1

Laugets navn er: Antennelauget i Vestre Kirkevej området.
Laugets hjemsted er: Himmelev, Roskilde kommune.

§2

Antennelaugets formål er at varetage fordeling af radiofoni- og fjernsynsprogrammer til medlemmerne fx. ved at eje/leje og drive, herunder at modernisere og udbygge et programfordelingsanlæg med tilknyttet kommunikationsnetværk i området omkring Vestre Kirkevej, Roskilde. Antennelauget påtager sig ikke andre opgaver end til opfyldelse af formålet.

§3

Enhver grundejer samt andre husstande, der måtte blive tilsluttet anlægget, er forpligtet til medlemskab af antennelauget.

Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsafgift efter antennelaugets til enhver tid gældende regler.

§4

Tilslutning til anlægget sker i de ved anlæggets etablering opsatte tilslutningsstandere ved vejene.

Installationen mellem tilslutningsstanderen ved vejen og modtager(ne) skal udf√łres i overensstemmelse med de til enhver tid g√¶ldende normer for denne.

S√•fremt et medlem ved sin tilslutning til anl√¶gget for√•rsager forstyrrelser herp√• eller foretager indgreb i anl√¶gget udover, hvad der er n√łdvendigt i forbindelse med tilslutning i tilslutningsstanderne, vil tilslutningen ved bestyrelsens foranstaltning blive afbrudt i tilslutningsstanderen, og gentilslutning vil f√łrst finde sted, n√•r forstyrrelsen er fjernet,'' ''og antennelaugets udgifter i forbindelse med s√łgning efter forstyrrelsen og afbrydelsen er betalt af medlemmet.

Fejl på antenneanlægget skal meddeles et bestyrelsesmedlem, der hurtigst muligt foranlediger fejlen rettet.

§5

Til d√¶kning af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne p√• anl√¶gget opkr√¶ves et √•rligt bidrag hos antennelaugets medlemmer. Bidragets st√łrrelse fasts√¶ttes hvert √•r p√• generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Bidrag for det l√łbende regnskabs√•r skal v√¶re indbetalt senest √©n m√•ned efter afholdelse af ordin√¶r generalforsamling. Den enkelte grundejer opkr√¶ver og h√¶fter for √•rsbidraget for de medlemmer, der er tilsluttet via tilslutningsstandere hos denne. Regnskabs√•ret er kalender√•ret.

Afbrydelse af antennetilslutningen p√• grund af manglende betaling af skyldige bel√łb til antennelauget kan finde sted ved bestyrelsens foranstaltning med en m√•neds skriftlig varsel. Tilslutningen afbrydes i tilslutningsstanderen.

§6

Ved udmeldelse af antennelauget forpligter medlemmet sig til at betale eventuelle restancer til antennelauget kontant senest 1 m√•ned efter udmeldelsen er tr√•dt i kraft. Overdragelse til efterf√łlgeren af eventuelle rets¬≠forpligtelser er antennelauget uvedkommende.

Det er ikke muligt ved udmeldelse at unddrage sig forpligtelser, der f√łr udmeldelsen er vedtaget i over¬≠ensstemmelse med disse vedt√¶gter.

§7

Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse, men det enkelte medlem hæfter ikke ud over sit årlige bidrag og på generalforsamlinger vedtagne ekstraordinære bidrag.

Udmeldelse af antennelauget kan ske ved fraflytning eller med 2 måneders varsel til udgangen af regnskabsåret. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

Ved udmeldelse betales omkostninger ved frakobling af medlemmets tilslutning og omkostninger ved opfyldelse af kontrakter, som antennelauget tidligere har indgået på medlemmets vegne.

Udmeldte medlemmer kan ikke v√¶re tilsluttet anl√¶gget. Ved tilslutning af flere medlemmer via den samme tilslutningsstander hos en grundejer, er det grundejerens ansvar, at medlemmet frakobles. Tilbagekaldelse af en udmeldelse er at betragte som en ordin√¶r indmeldelse og f√łlger reglerne for denne jf. ¬ß3.

Udmeldelse af antennelauget berettiger ikke til udbetaling af indbetalte bidrag, opsparet formue eller noget andet bel√łb.

§8

Indbetalinger fra medlemmer skal ske til antennelaugets pengeinstitutkonto..

§9

Laugets h√łjeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordin√¶re generalforsamling afholdes hvert √•r inden udgangen af april m√•ned.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i de respektive lokale aviser eller skriftligt til hvert medlem på papir eller email. Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

Ekstraordin√¶r generalforsamling afholdes, n√•r bestyrelsen √łnsker det, eller mindst 20% af medlemmerne kr√¶ver det.

Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt med den i begæringen angivne dagsorden.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære.

Alle valg og vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Hvert medlem har en stemme.

Til beslutning om vedt√¶gts√¶ndringer kr√¶ves, at mindst 60% af medlemmerne er til stede p√• generalforsamlingen, hvor sp√łrgsm√•let behandles, og at mindst 60% af de m√łdte er for beslutningen. Er disse krav ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen inden en m√•ned til en ekstraordin√¶r generalforsamling, p√• hvilken forslaget kan vedtages med 60% af de tilstedev√¶rende stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er m√łdt.

√ėnsker et medlem at frems√¶tte et forslag til dagsorden, skal forslaget senest 8 (otte) dage f√łr generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen.

§10

Laugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Udtræder et medlem af bestyrelsen indtræder en på generalforsamlingen valgt suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal tilh√łre en husstand, der er medlem af antennelauget.

To medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Samtidigt valgte medlemmer afgår efter lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen s√łrger for publicering af referater af generalforsamlinger og v√¶sentlige bestyrelsesbeslutninger p√• antennelaugets hjemmeside samt ved udsendelse af email til de medlemmer, der har opgivet en email¬≠adresse til antennelauget.

I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme afg√łrende.

Lauget tegnes af formanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.

§11

Laugets regnskaber revideres og kommenteres af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af revisoren inden afholdelse af den årlige, ordinære generalforsamling.

Eventuelle revisionsbem√¶rkninger p√•f√łres regnskabet og publiceres p√• antennelaugets hjemmeside.

§12

Laugets virksomhed oph√łrer, n√•r dets form√•l ikke l√¶ngere kan realiseres.

På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå antennelaugets afvikling.

Eventuelt overskud, efter at alle antennelaugets forpligtelser er d√¶kket, fordeles ligeligt mellem de p√• oph√łrstidspunktet v√¶rende medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26.4.1976 og senest ændret på ordinær generalforsamling 25.2.2013 med endelig godkendelse på ekstraordinær generalforsamling den 21.3.2013.